Distances līgums

Šis līgums tiek slēgts starp interneta veikala www.nuukchair.com īpašnieku SIA “Rūtiņdupsis” Vien.reg.nr: 44103128203, Liepu iela 9 Valmiera,LV – 4201., turpmāk tekstā – Pārdevējs, un Pircēju, kas izdara pasūtījumu un veic pirkumu www.nuukchair.com interneta tirdzniecības vietnē. Distances līgums attiecas uz visiem pasūtījumiem un pirkumiem, kas veikti www.nuukchair.com interneta tirdzniecības vietnē. Šis Distances līgums neattiecas uz pirkumiem, ko Pircējs veicis Pārdevēja mazumtirdzniecības veikalos.

Pārdevējs apņemas pārdot un piegādāt Pircējam preces, atbilstoši Pircēja pasūtījumam.

1. Pircējs pasūta, pērk un apmaksā, bet Pārdevējs piegādā un pārdod pārdevēja mājas lapā pieejamās preces, turpmāk tekstā – Preces, saskaņā ar šī līguma noteikumiem, turpmāk tekstā – Līgums.

2. Veicot pasūtījumi, Pircējs apliecina, ka ir iepazinies ar šo Līgumu, viņam ir zināmi Līguma noteikumi, viņš tos saprot un pilnībā tiem piekrīt.

3. Līgums uzskatāms par noslēgtu ar brīdi, kad Pircējs ir veicis pasūtījumu un apmaksu par Preci atbilstoši Līgumam. Pārdevējam ir tiesības nepārdod Preci Pircējam.

4. Pircējs pasūta Preces, aizpildot attiecīgu pasūtījuma formu mājas lapā www.nuukchair.com. Veicot pasūtījumu, Pircējs ir atbildīgs par pareizu datu uzrādīšanu, pretējā gadījumā Preces pasūtījuma izpilde un piegāde netiek garantēta.

5. Personas dati, kas attiecas uz preces piegādi, netiek nodoti trešajai personai, izņemot pasūtījuma piegādes nodrošināšanai.

6. Pasūtījumus Pircējs var veikt 24 stundas diennaktī, bet pasūtījumu komplektēšanu Pārdevējs veic: darba dienās no plkst. 9.00 līdz 17.00. Pārdevējs nosūta Pircējam apstiprinājumu par pasūtījuma pieņemšanu e-pasta veidā. Ja Pircējs nesaņem apstiprinošu e-pastu, tad pasūtījums nav pieņemts un neskaidrību gadījumā rakstīt uz [email protected]

7. Visas cenas ir norādītas ar 21 % PVN (pievienotās vērtības nodoklis).

8. Apmaksu par Preci Pircējs veic interneta veikalā ( https://www.nuukchair.com ), izmantojot kādu no piedāvātajām apmaksas metodēm:

A. ar pārskaitījumu uz Pārdevēja konta numuru, kas norādīts priekšapmaksas rēķinā;

B. veicot tiešsaistes norēķinus ar maksājumu karti (MasterCard vai Visa);

9. Visus piegādes izdevumus sedz Pircējs, ja vien starp Pārdevēju un Pircēju nepastāv cita vienošanās. Ja nav cita vienošanās, Pārdevējs sazinās ar Pircēju un vienojas par piegādes laiku, vietu, izdevumiem, to apmaksas kārtību.

10. Pasūtījuma komplektēšana tiek uzsākta brīdī, kad nauda ir ieskaitīta Pārdevēja kontā.

11. Pircējs var izvēlēties saņemt preces Pārdevēja telpās, Liepu iela 9, Valmiera, Latvija, LV-4201,  vai izvēlēties, ka preces piegādā Pārdevējs vai tā pilnvarots pārstāvis (kurjers) uz Pircēja norādīto adresi Internetveikalā. Kurjers sazinās ar Pircēju un saskaņo piegādes laiku.

12. Pasūtījuma izpilde:

A. Latvijas teritorijā – 2 līdz 5 darba dienu laikā pēc pasūtījuma apmaksas saņemšanas bankas norēķinu kontā, ja prece ir noliktavā.

B. Precēm, kuras nav noliktavā, pasūtījuma izpildes termiņš ir no 14 līdz 30 dienām.

13. Gadījumā, ja Pircēja pasūtītā Prece ražotāja noliktavā ir beigusies, Pircējs par to nekavējoties tiek brīdināts telefoniski, saņemot zvanu uz Pircēja norādīto telefona numuru vai rakstiski uz Pircēja norādīto e-pasta adresi. Šādā gadījumā Pircējam tiks atmaksāta saņemtā Preces maksa 5 (piecu) darba dienu laikā uz Pircēja kontu, no kura saņems maksājums, vai pēc Pircēja izvēles tiks piedāvāta ekvivalenta Prece par ekvivalentu cenu.

14. Veicot pasūtījumu, Pircējs izvēlas Preces saņemšanas veidu:

A. Bezmaksas, ja Prece tiek saņemta Liepu iela 9, Valmiera, LV-4201.

B. Pārdevējs veic Preces piegādi Pircēja norādītajā adresē saskaņā ar kurjerpasta noteiktajiem tarifiem. Pircējs sūtīšanas izdevumu un Preču apmaksu veic pirms apstiprinājuma saņemšanas un Preču piegādes no Pārdevēja. Piegādes cena tiek norādīta rēķinā, kas no Pircēja puses tiek samaksāts pirms piegādes veikšanas, nosūtot maksājuma uzdevumu uz [email protected]

15. Pircējam ir pienākums Preci lietot saskaņā ar tās ražotāja norādījumiem, atbilstoši Preces īpašībām un paredzētajam lietošanas mērķim.

16. Pircējs ir tiesīgs divu gadu laikā no pirkuma brīža iesniegt prasību par preces neatbilstību līguma noteikumiem.

17. Garantijas nosacījumi ir spēkā, ja Pircējs var uzrādīt:

A. pirkumu apliecinošu dokumentu (čeks, pavadzīme);

B. ražotāja vai izplatītāja garantijas karti (gadījumā, ja ražotājs vai izplatītājs tādu ir ietvēris preces komplektācijā).

18. Garantijas nosacījumi nav attiecināmi uz preces papildus piederumiem (preces aksesuāriem u.c.), barošanas elementiem (baterijas, akumulatori u.c.), piederumiem kuriem ir ierobežots resurss (drošinātāji u.c.).

19. Garantijas nosacījumi nav spēkā pret bojājumiem, kas radušies Pircēju vai lietotāja vainas dēļ:

A. precei ir garantijas plombu, sērijas numuru bojājumi;

B. prece nav lietota tai paredzētajām mērķim un nav ekspluatēta atbilstoši preces lietošanas instrukcijai;

C. saskrāpētas, salauztas konstrukcijas, nepareiziem līdzekļiem kopta prece;

D. ja bojājums radies barojošā sprieguma neatbilstībai ražotāja noteiktajiem standartiem, strauju temperatūras svārstību dēļ, kā arī citu sadzīves un ārējo faktoru dēļ (kvēpi, dūmi, putekļi, mitrums, triecieni, skrāpējumi u.tml.);

E. ja precei veikts nekvalificēts remonts;

F. dabiska elementu nolietojuma gadījumos.

20. Gadījumā, kad garantijas gadījums netiek konstatēts, Pircējs saņem Pārdevēja Servisa centra slēdzienu par konstatētajiem bojājumiem, un Pircējam ir jāsedz diagnostikas izmaksas. Ja Pircējs piekrīt maksas remontam, diagnostikas izmaksas nav jāsedz.

21. Pircējs var izmantot Latvijas Republikas Patērētāju tiesību aizsardzības likumā ietvertās atteikuma tiesības un atgriezt Preci 14 (četrpadsmit) kalendāro dienu laikā. Lai izvairītos no strīdus situācijām, Preces saņemšanas brīdī Pircējam ir jāpārliecinās vai tā atbilst pasūtījumam (krāsa, preces nosaukums un citi būtiski parametri).

22. Gadījumā, ja Preces ir sakomplektētas neprecīzi, Pircējam ir tiesības Preci apmainīt 14 (četrpadsmit) dienu laikā. Kurjerpasta izdevumus iepriekšminētajā gadījumā sedz Pārdevējs.

23. Ja Pircējs vēlas izmantot atteikuma tiesības, jāņem vērā šādi nosacījumi:

A. Pircējam jāaizpilda atteikuma veidlapas formu (ŠEIT) vai cita veida nepārprotams paziņojums par atteikuma tiesību izmantošanu. Atteikuma veidlapa vai paziņojums jānosūta Pārdevējam uz e-pastu: [email protected] vai jāiesniedz klātienē kopā ar atgriezto Preci. Prece jāatgriež Pārdevējam 14 dienu laikā no atteikuma tiesību izmantošanas.

B. Pircējs ir atbildīgs par preces kvalitātes un drošuma saglabāšanu visā atteikuma tiesību izmantošanas termiņā. Izmantojot atteikuma tiesības, Pircējs ir atbildīgs par preces vērtības saglabāšanu. Preci nepieciešams atgriezt tās oriģinālajā iepakojumā, tādā pašā komplektācijā, kādā tā tika saņemta, ieskaitot lietošanas instrukciju vai citus papildus dokumentus.

C. Prece, kas tiks atgriezta nedrīkst būt lietota. Preci var izmēģināt tikai tiktāl, cik tas nepieciešams, lai iepazītos ar tās tehniskajām īpašībām, preces raksturu un tās darbību tik daudz, cik to varētu izdarīt pirms preces iegādes veikalā.

D. Sīkāku informāciju par to, kas ir distances līgums un atteikuma tiesības, Pircējs var iepazīties mājas lapas adresē: https://www.ptac.gov.lv.

E. Preci var atgriezt  Pārdevēja juridiskajā adresē Liepu ielā 9, Valmiera, LV-4201.

F. Naudu par atgriežamo Preci un tās piegādes izmaksām Pārdevējs pārskaita uz Pircēja norādīto bankas kontu atteikuma veidlapā vai paziņojumā 14 (četrpadsmit) kalendāro dienu laikā pēc Līguma izbeigšanas un atteikuma veidlapā norādītās Preces saņemšanas, pamatojoties uz Pircēja atteikumu.

24. Patērētāju tiesību aizsardzības likuma normas neattiecas uz gadījumiem, kad preci iegādājas juridiskas personas.

25. Pircējs apliecina, ka ir iepazinies ar Pārdevēja privātuma politiku ( ŠEIT ), kā arī piekrīt savu fizisko personas datu apstrādei, kas nepieciešami no šī Līguma izrietošo pienākumu izpildei. Pārdevējs klienta iegūtos datus apņemas izmantot tikai no šī Līguma minēto saistību izpildei.