NUUK Kasutustingimused

1. ÜLDTINGIMUSED
SIA RŪTIŅDUPSIS (Läti), registreerimisnumber 44103128203, aadress: Liepu tänav 9, Valmiera, LV-4201, Läti, edasises tekstis “NUUK CHAIR” haldab kodulehte www.nuukchair.com, edasises tekstis ’’koduleht’’, sellel olevat sisu ja teenuseid, järgides järgmisi tingimusi, meie tarnepoliitikat, konfidentsiaalsuspoliitikat ning muid tingimusi ja poliitikaid, mille leiate meie kodulehelt seoses teatud funktsionaalsuse, funktsioonide või kampaaniatega ja klientide teenindamisega ning mis kõik loetakse käesolevate tingimuste osaks. Meie kodulehte kasutades Te kinnitate, et olete käesolevad tingimused läbi lugenud, nendest aru saanud ja nõustute nendega ilma reservatsioonide ja tingimusteta. Juhul kui olete internetis ostnud NUUK CHAIR tooteid, mida pakutakse müügiks www.nuukchair.com kodulehel, edasises tekstis – Kaubad, loetakse vastavat omavahelist kokkulepet distantslepinguks ja sellele kehtivad distantslepinguid reglementeerivad õigusnormid, muuhulgas ka Euroopa parlamendi ja nõukogu direktiiv nr 97/7/EÜ tarbijate kaitse kohta sidevahendite abil sõlmitud lepingute korral, Läti Vabariigi Tarbijakaitseseadus, Läti Vabariigi Valitsuse määrus distantslepingute kohta

2. PRIVAATSUS
NUUK CHAIR kaitseb füüsiliste isikute põhiõigusi ja –vabadusi, eriti eraelu puutumatust seoses füüsiliste isikute isikuandmete töötlemisega kooskõlas Euroopa parlamendi ja nõukogu direktiiviga nr 95/46/EÜ üksikisikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumise kohta ja Läti Vabariigi Füüsiliste isikute isikuandmete kaitse seadusega. NUUK CHAIR saab Teilt isikuandmeid, kuna see on vajalik Teile parima teenindustaseme tagamiseks. See võimaldab Teile anda vastava ligipääsu NUUK CHAIR kaupadele ja pöörata Teie tähelepanu nendele kaubakategooriatele, mille vastu Te huvi tunnete. Teie isikuandmed aitavad meil teavitada Teid uutest toodetest ja sündmustest, mis võivad Teile huvi pakkuda. Kodulehe jaotisi kasutades saate Te tellida kaupu, esitada päringuid ja registreeruda turundustegevusteks e-posti teel. Teie päringu töötlemiseks tuleb Teil esitada järgmised andmed: kliendi nimi, e-posti aadress, telefoninumber. NUUK CHAIR ei nõua ega töötle tundlikke isikuandmeid. NUUK CHAIR ei müü ega ei rendi tarbija kontaktandmeid teistele turuosalistele. Tarbija poolt esitatud andmed aitavad meil tagada meie teenuste osutamist, töödelda tarbija poolt tehtud päringuid, tarnida kaupu ja pakkuda Teile kliendituge. NUUK CHAIR on kohustatud seaduses sätestatud juhtudel avaldama isikuandmeid riigija kohaliku omavalitsuse ametiisikutele. Avaldame Teie isikuandmeid seaduses nõutud juhtudel. NUUK CHAIR võtab tarvitusele kõik võimalikud meetmed Teie isikuandmete turvalisuse tagamiseks ja nende kaitsmiseks varguse, kaotsimineku, kuritarvituse, sanktsioneerimata ligipääsu, avaldamise, muutmise ja kahjustamise eest. Juhul kui klient, kes tellis ja ostis toote internetis, ei suuda tegutseda ja/või tal puudub teovõime, vastutab kauba tellimuse ja selle eest tasumise eest tema seaduslik esindaja (näiteks vanem, eestkostja). Sellisel juhul tellimust ei tühistata ja tasutud summat ei tagastata. Tarbija nõustub oma isikuandmete töötlemisega.

3. KODULEHE KASUTAMISE EESMÄRK
Käesolevat veebilehte loob ja haldab NUUK CHAIR. Veebileht on loodud funktsioneerimiseks efektiivse ärikommunikatsiooni platvormina klientidega, internetimüügiplatvormina NUUK CHAIR toodete müügiks ja teabeallikana kogu toodete ja ettevõttega seotud teabe osas.

4. NUUK CHAIR TOODETE JA TEENUSTE KASUTAMISE EESMÄRK
Kodulehel kättesaadavad tooted ja teenused on mõeldud vaid isiklikuks kasutamiseks. Te ei tohi müüa meilt saadud teenuseid või nende näidiseid. NUUK CHAIR säilitab õiguse ilma eelneva hoiatuseta tühistada või vähendada täidetavat tellimuse mahtu või Teile tarnitavate toodete või teenuste kogust juhul kui see meie arvates võib esile kutsuda meie tingimuste järgimata jätmise.

5. ANDMETE TÄPSUS
Meie toodete ja teenuste kirjeldamisel kodulehel püüame olla võimalikult täpsed. Tootega seotud teabe (kirjeldus, värvitoonid jne) muutumise korral ei saa NUUK CHAIR tagada, et veebilehele paigutatud andmed igal ajal sisaldavad kõige värskemat teavet.

6. INTELLEKTUAALOMAND
Kogu kodulehel kättesaadav teave ja sisu, sealhulgas, kuid mitte ainult, kaubamärgid, logod, teenusmärgid, tekstid, graafika, logod, nupuikoonid, kujutised, audioklipid, andmekogud ja programmid ning ka nende koondamine ja organiseerimine (kõik koos „Sisu“) on NUUK CHAIR, meie filiaalide, partnerite omand, mida kaitsevad Läti Vabariigi seadused ja muud rahvusvahelised seadused, mis reglementeerivad intellektuaalomandi kaitset, muuhulgas ka autoriõigust ja kaubamärke reglementeerivad seadused. Meie kaubamärke ei tohi mitte mingil viisil kasutada mitte mingisugustel eesmärkidel ilma meie selge kirjaliku või suulise nõusolekuta.

7. KAUBAD JA TEENUSED
Klikkige siin, et rohkem teada saada kaupade ja toodete valiku kohta, nende omadustest ja hindadest, eripakkumistest ja nende kestusest.

8. MAKSEPOLIITIKA
NUUK CHAIR võtab vastu Visa, MasterCard, American Express krediitkaartidega ja deebetkaartidega ning ka PayPal vahendusel tehtud makseid. Kõik summad on näidatud eurodes. NUUK CHAIR kasutab kinnitatud makseserverit, mis šifreerib kõik Teie kaardi andmed SSL (Secure Socket Layer) protokolliga.

9. GARANTII
Vastavalt Ostulepingule on ostetud kaupadel 2- aastane garantii. Meie garantii kehtib materjalivigadele ja/või tootmisvigadele.

10. HINNAPOLIITIKA
Kõik hinnad www.nuukchair.com kodulehel on näidatud eurodes. Hindadele kehtib käibemaks või muud maksud, juhul kui neid kohaldatakse. Tarne sihtkohast sõltuvalt võidakse Teie tellimusele kohaldada veel täiendavaid makseid tarne eest, mis näidatakse selgelt ära enne arve esitamist ja mis sisalduvad tellimuse kogukuludes. Kõik tasumisele kuuluvad maksed, mis tuleb tasuda saadetise kättesaamiseks sihtkohas, tuleb tasuda Teil. NUUK CHAIR kohustub Teid teavitama maksude muutustest või tõstmisest enne või pärast tellimuse tegemist kodulehel www.nuukchair.com.

11. TARNE
Kõik meie tarned töödeldakse varasemalt tõestatud usaldusväärsuse ja kiirusega. Tarnetingimuste, tellimuse täitmise aja ja tarnega seotud lisakuludega tutvumiseks palume Teil läbi lugeda meie tarnepoliitika. Kõik tellimused saadame tavaliselt teele 1-3 tööpäeva jooksul. Ettenägematu viivituse korral teatatakse Teile sellest 1-2 tööpäeva jooksul pärast tellimuse tegemist. Palun arvestage, et kohalike tollimaksude tasumise eest vastutab klient ise. Meie ei ole kohustatud teavitama kliente sellistest lisakuludest ning me ei ole kohustatud tagastama kliendile selliseid kulusid. Oma tellimust saate jälgida jälgimisnumbrit ja linki kasutades, mis tellimuse tegemise hetkel Teie eposti aadressile saadeti.

12. KAUBA JA RAHA TAGASTAMINE
Suurte tarnekulude ja rangete tarnetingimuste tõttu ei aktsepteeri me kauba tagastamist või vahetamist, välja arvatud juhul kui kaup on kahjustatud. Juhul kui Teile tarnitud toode on rikutud, võtke palun meiega ühendust e-posti aadressil [email protected], näidates ära tellimuse numbri, toote foto ja kirjeldades probleemi. Juhul kui Te ei ole tellitud toodet kätte saanud või olete saanud vale toote, võtke meiega palun ühendust e-posti aadressil [email protected]

13. KASUTAJA VASTUTUS
NUUK CHAIR kodulehte kasutades tuleb Teil järgida käesolevaid tingimusi ja kodulehel olevaid erihoiatusi või ligipääsu- ja kasutusjuhiseid. Te ei tohi teha mingeid muudatusi kodulehel või Sisus või teenuste nimekirjas, mis võivad ilmuda käesoleval kodulehel ning see ei tohi mingil viisil halvendada kodulehe integreeritust või toimimist. Käesolevate tingimuste üldist iseloomu piiramata, juhul kui Te tähelepanematusest või teadlikult jätate täitmata mõne käesolevatest tingimstest, vastutate Te kahju eest, mida see võib tekitada NUUK CHAIR kodulehele.

14. KOLMANDATE ISIKUTE SEKKUMINE
Meie ei kanna vastutust muude, meie kodulehega seotud olla võivate veebisaitide eest. Kodulehel näha olevad lingid on ette nähtud vaid Teie teavitamiseks meie teenustest. Teie liikumine teistele kodulehtedele või teistelt kodulehtedelt või teistesse võrkudesse on Teie oma risk. Meie ei vastuta kolmandate isikute reklaamide analüüsi või hindamise eest ega taga teistel veebisaitidel olevaid pakkumisi, millele on viidatud teistel veebilehtedel, millel on lingid kodulehele. Me ei vastuta ega võta kohustusi tegevuste, sisu, toodete või teenuste eest, mis asuvad sellistel kodulehtedel, sealhulgas ka nende privaatsuspoliitika, tingimuste ja nõuete eest. Te peate hoolikalt tutvuma kõigi muude külastatud veebisaitide tingimuste ja konfidentsiaalsuspoliitikaga.

15. VASTUTUSPIIRANG
Te nõustute, et kooskõlas kehtivate õigusaktidega ei vastuta (lepingus, tähelepanematusest või muul viisil) NUUK CHAIR veebisaidi kasutamisel tekkinud katkestuste või vigade eest. Te nõustute, et kooskõlas kehtivate õigusaktidega ei vastuta NUUK CHAIR mitte mingil juhul: äritegevuse katkestuste eest; kodulehele ligipääsul tekkiva viivituse või ligipääsukatkestuste eest kodulehel; andmete edastumata jätmise, vale edastamise, kahjustumise, hävitamise või muude modifikatsioonide eest; kahju või kahjustuste eest, mis on tekkinud kodulehel koduleheväliste linkidega seoses või nende olemasolu tõttu; arvutiviiruste, süsteemivigade või toimimishäirete eest, mis võivad tekkida seoses Teiepoolse kodulehe kasutamisega, näiteks hüperlinkimise ajal kolmandate osapoolte kodulehtedele või nendelt; sisu ebatäpsuste või vigade eest; meie kontrollile mittealluvate sündmuste eest. NUUK CHAIR ei vastuta mitte mingisuguse kaudse, erilise, juhusliku, igat liiki kahju eest (sealhulgas kaotatud kasum), mis on seotud kodulehega või selle kasutamisega (või suutmatusega kodulehte kasutada) sõltumata tegevuse liigist ja sõltumata sellest, kas see on määratud lepingus või muul viisil, isegi juhul kui meid on teavitatud sellise kahju võimalikkusest.

16. AUTORIÕIGUSE ALASED KAEBUSED
SIA RŪTIŅDUPSIS. Kõik õigused kaitstud. Kogu käesoleva kodulehe sisu on NUUK CHAIR omand. Kodulehe ükskõik millise jaotise või kogu sisu paljundamine, kopeerimine või korduvavaldamine on keelatud, välja arvatud järgmiste eesmärkide korral: juhul kui Teile on antud õigus kopeerida sisu isiklikuks kasutamiseks: juhul kui kasutate sisu vaid isiklikul otstarbel; Te võite vabalt teha materjalist koopiaid nii trükitud kui ka digitaalses vormis, et neid saaksid kasutada kolmandad isikud, vaid juhul kui sisu ja materjali allikana näitate ära NUUK CHAIR veebilehe, lisades kõrgeima taseme URL (https://www.nuukchair.com) igale nendest korduvavaldatud eksemplaridest. Samuti peate teavitama kolmandat isikut, kellega neid koopiad jagate. Selliste koopiate korduvavaldamise korral tuleb kõigi materjalide allikana ära näidata NUUK CHAIR koduleht kõrgeima taseme URL-ga (https://www.nuukchair.com).

17. KOMPENSATSIOON
Te nõustute hüvitama meile ja kaitsma meid igasuguse kahjustuse, kahju või kulude eest, sealhulgas advokaatide honorarid, mis tulenevad ükskõik millise kolmanda poole nõudest, tegevusest või päringust, mis on tekkinud juhul kui Te rikute käesolevaid tingimusi ja nõudeid ning ka juhul kui teete vigu esindamisel või kodulehe kasutamisel.

18. VAIDLUSED
Kõiki vaidlusi kodulehe osas, kõiki sellega seotud õigusi ja kohustusi ning ka kõiki käesolevates tingimustes ettenähtud tegevusi reguleerivad Läti Vabariigi seadused just nagu tingimused oleks leping, mis on täies mahus sõlmitud ja täidetud Lätis. Lepingupooled kinnitavad siinkohal, et suudavad omavahelise diskussiooni käigus lahendada kõik vaidlused, mis on ükskõik millisel viisil seotud Teiepoolse kodulehe külastusega ja mis tekivad käesoleva distantslepingu täitmisest, tõlgendamisest või lõppemisest. Juhul kui pooled ei suuda tekkinud vaidlusi lahendada rahumeelse omavahelise diskussiooni käigus, lahendatakse kõik vaidlused, erimeelsused või nõuded Läti Vabariigi kohtus, välja arvatud juhul kui Te ükskõik millisel määral olete rikkunud või ähvardanud rikkuda meie intellektuaalomandit, meie sidusettevõtete, partnerite õigusi või intellektuaalomandiõigust, on meil õigus ükskõik millises kohtus paluda täitekirja või muud vastavat kergendust ning Te nõustute eksklusiivse jurisdiktsiooniga ükskõik millises sellises kohtus. Pooled on kokku leppinud vaidluse lahendamise koha ja korra osas kooskõlas Euroopa parlamendi määrusega nr 953/2008 lepingulistele kohustustele kohaldatavate õigusaktide kohta. Vaidluse korral NUUK CHAIR ja tarbija vahel küsimuses, kas nendevahelise lepingu tingimused on ebaausad, on mõlemal poolel õigus pöörduda käesolevas peatükis nimetatud kohtusse ja tarbija on õigus pöörduda ka Tarbijakaitseametisse, mis asub aadressil Kr. Valdemāra tänav 157, Riia, LV-1013, Läti. Juhul kui tekib vaidlus NUUK CHAIR ja tarbija vahel füüsiliste isikute isikuandmete kaitse küsimustes, on pooltel õigus pöörduda käesolevas peatükis nimetatud kohtusse ning tarbijal on õigus pöörduda ka Riiklikku andmeinspektsiooni, mis asub aadressil Blaumaņa tänav 11 / 13-15, Riia, LV-1011, Läti.

19. NÕUSTUMINE TEADETE SAAMISEGA E-POSTI TEEL
Käesolevate tingimustega nõustumisel nõustute Te saama meilt teateid, lepinguid, tellimuste uuendusi ja muid teateid elektroonilises vormis e-posti teel või posti teel. Nõustute, et kõik eposti teel või postiteenuseid kasutades saadetud teated vastavad tingimustele, mis kirjalikult käsitlevad sellist suhtlust. Juhul kui Te ei nõustu käesolevalt kodulehelt teate saamisega, lõpetage palun kodulehe ja selle teenuste kasutamine, sest NUUK CHAIR ei saa tagada täiemahulist teenindust kasutajatele, kes ei saa saada kodulehelt teateid. Palun võtke arvesse, et käesolevas peatükis nimetatud teated ei ole seotud turundusteabega, mille saamisega Te võite valikuliselt nõustuda kogu kodulehel.

20. ÜLDTINGIMUSED
Te nõustute, et käesolevad tingimused on täiemahuliseks, käesoleva kodulehe ja selle sisu kasutamise lepinguks Teie ja NUUK CHAIR vahel. NUUK CHAIR on õigus igal ajal redigeerida ja uuendada käesolevaid tingimusi, avaldades muudatused kodulehel ja viidates kõigile muudatustele, avaldades värskeima uuenduse kuupäeva. Kõik tingimuste muudatused jõustuvad koheselt pärast nende avaldamist. Te kinnitate, et jätkates kodulehe kasutamist pärast selliste muudatuste kohaldamist, nõustute Te kõigi muudatustega. NUUK CHAIR jätab endale õiguse lõpetada või tühistada kõik õigused, mis on antud käesolevate tingimustega. Te olete kohustatud viivitamatult täitma igasuguse sellise muudatuse, muuhulgas vajaduse korral lõpetama igasuguse käesoleva kodulehe kasutamise. Ühtegi käesolevate tingimuste osa ei tuleks tõlgendada sellisena, mis looks ükskõik milliseid partnerlussuhteid või muuliigilisi kohustusi Teie ja NUUK CHAIR vahel. Juhul kui NUUK CHAIR ei täida Teie esitust kooskõlas käesolevate tingimustega, ei mõjuta see meie õigust nõuda sellist esitust ükskõik millisel ajal enne või pärast seda. Juhul kui mõni käesolevatest tingimustest ei ole täidetav või kehtiv kooskõlas kohaldatavate seadustega või tunnistatakse täidetamatuks ükskõik millise asutuse või kohtu otsusega, ei muuda selline täitmise võimatus või kehtetus käesolevaid tingimusi kehtetuteks või kohaldamatuteks tervikuna. Käesolevaid tingimusi tuleb muuta kooskõlas kõigi kohaldatavate õigusaktidega selliselt, et täiel määral kajastada poolte esialgset kavatsust, – sellisena, nagu see oli ette nähtud esialgsetes tingimustes.

21. VÄÄRAMATU JÕUD
NUUK CHAIR ei vastuta viivituse, kohustuste täitmata jätmise või muude vigade eest, mis on tekkinud asjaolude ja takistuste tõttu, mis ei allu meie mõistlikule kontrollile, sealhulgas streigid, valitsuse tegevus, sõda või eriolukord riigis, terrorioht või terroriaktid, keskkonna- või kliimaanomaaliad, kolmandate osapoolte soorituse tulemusetus, probleemid internetiühenduses ning ka rikked aparatuuri- ja programmide töös. Sellise vääramatu jõu tekkimise korral püüame lahendada tuvastatavad probleemid võimalikult lühikese aja jooksul. Küsimuste korral palume võtta meiega ühendust e-posti aadressil [email protected]